Auditų išvados

AUDITO ATASKAITOS IR IŠVADOS

Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamentas (toliau – Audito institucija) Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje ir kitose Europos Sąjungos 2014-2020 m. fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – VKS) institucijose atliko VKS veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir Europos Komisijai (toliau – EK) 2021-07-01 – 2022-06-30 laikotarpiu (toliau – ataskaitinis laikotarpis) deklaruotų išlaidų, kurias EK prašoma atlyginti, valstybinį atitikties auditą, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1303/2013 (R. 1303/2013) 127 straipsnyje.

VALSTYBĖS AUDITO ATASKAITA

VALSTYBĖS AUDITO IŠVADA