Regiono projektų sąrašai

Telšių regiono plėtros tarybos patvirtinti regiono projektų sąrašai 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

4 prioritetas “Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas”

Sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-514-81 pagal priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“
Sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-516-81 pagal priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
Sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-518-81 pagal priemonę "Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas"

5 prioritetas “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos”

Sąrašas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81 pagal priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“
Sąrašas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-81 pagal priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
Sąrašas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81 pagal priemonę "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas"
Sąrašas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-81 pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“
Sąrašas Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-81 pagal priemonę "Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
Sąrašas Nr.05.4.1-LVPA-R-821-81 pagal priemonę "Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra"

6 prioritetas “Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra”

7 prioritetas “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas”

8 prioritetas “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu”

Sąrašas Nr.08.1.1-CPVA-R-407-81 pagal priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Sąrašas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-81 pagal priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra“
Sąrašas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-81 pagal priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas"
Sąrašas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-81 pagal priemonę "Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas"
Sąrašas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81 pagal priemonę „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“
Sąrašas Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-81 pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

9 prioritetas “Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas”

Sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-81 pagal priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“
Sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-81 pagal priemonę "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas"
Sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-81 pagal priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“

10 prioritetas “Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas”

Sąrašas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-81 pagal priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse"

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programa

Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“