Administracijos direktorius

Administracijos direktorė
+370 444 41445 julijana.gnadl@telsiuregionas.lt Respublikos g. 32, Telšiai (102 kab.)

Administracijos direktoriaus pareigos

 1. Organizuoti ir kontroliuoti regiono plėtros tarybos administracijos (toliau – administracija) darbą, kad būtų įgyvendinami regiono plėtros tarybos veiklos tikslai ir atliekamos regiono plėtros tarybos ir jos organų funkcijos;
 2. sudaryti darbo sutartis su administracijos darbuotojais ir jas nutraukti, įgyvendinti kitus darbdavio įgaliojimus darbo teisės srityje;
 3. organizuoti regiono plėtros tarybos turto valdymą;
 4. užtikrinti Regioninės plėtros įstatymo (toliau – įstatymas) 23 straipsnio 11 dalyje nurodytų dokumentų pateikimą regiono plėtros tarybos partnerių grupei ir partnerių grupės išvados, kuri pateikta dėl šių dokumentų, pateikimą kolegijai;
 5. užtikrinti regiono plėtros tarybos metinių veiklos planų parengimą, atsižvelgiant į vidaus reikalų ministro patvirtintą pavyzdinę regiono plėtros tarybos metinio veiklos plano formą, ir pateikimą regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui ir kolegijai;
 6. užtikrinti regiono plėtros tarybos metinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliekamas) visuotiniam dalyvių susirinkimui ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 7. užtikrinti duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 8. užtikrinti informacijos apie regiono plėtros tarybos veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimą šiame įstatyme, kituose teisės aktuose ir regiono plėtros tarybos nuostatuose nustatyta tvarka;
 9. tvirtinti administracijos darbo reglamentą;
 10. užtikrinti veiksmingą regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės sistemos veikimą;
 11. atlikti kitas šiame įstatyme, regiono plėtros tarybos nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas administracijos direktoriaus pareigas
Gyvenimo aprašymas