Kolegija

Kolegija yra vienas iš Telšių regiono plėtros tarybos valdymo organų. Kolegija sudaroma iš visų regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) esančių savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų deleguotų šių savivaldybių tarybų narių.

 

Pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 22 straipsnio 1 dalį Kolegija atlieka šias funkcijas:

 • tvirtina regiono plėtros planą ir jo pakeitimus;
 • tvirtina regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitas;
 • teikia Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms Vyriausybės tvirtinamus planavimo dokumentus rengiančioms valstybės institucijoms, įstaigoms pasiūlymus dėl Regionų plėtros programos ir kitų Vyriausybės tvirtinamų planavimo dokumentų, kurių įgyvendinimas gali turėti poveikį regiono plėtrai, projektų;
 • teikia Vidaus reikalų ministerijai pasiūlymus dėl spręstinų regioninės plėtros problemų ir poveikio rodiklių;
 • teikia savivaldybių taryboms pasiūlymus dėl savivaldybių strateginių plėtros planų;
 • koordinuoja Regionų plėtros programoje regionui nustatytų išankstinių sąlygų įgyvendinimą arba pagal kompetenciją jas įgyvendina;
 • teikia Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms ministerijoms pasiūlymus dėl teisės aktų, kurių įgyvendinimas gali turėti poveikį regiono plėtrai, projektų;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant programas, skirtas prie Lietuvos ir kaimyninės valstybės bendros sausumos ar jūros sienos esančių regionų bendroms problemoms spręsti, ir atliekant šių programų įgyvendinimo stebėseną;
 • priima sprendimus dėl projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais, taip pat sprendimus dėl regiono plėtros tarybos sprendimų, kuriais projektai pripažinti regioninės svarbos projektais, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
 • priima sprendimus dėl atstovavimo regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose ir dėl regiono plėtros tarybos bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais;
 • priima sprendimus dėl pasiūlymų teikimo savivaldybių taryboms perduoti savivaldybių viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus regiono plėtros tarybai, o savivaldybių taryboms priėmus sprendimą perduoti konkrečius viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus regiono plėtros tarybai, priima sprendimus dėl šių įgaliojimų įgyvendinimo;
 • tvirtina regiono plėtros tarybos metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą;
 • vertina regiono plėtros tarybos metinių ataskaitų rinkinį, teikia atsiliepimus apie jį regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui ir tvirtina regiono plėtros tarybos metinį veiklos planą;
 • skiria regiono plėtros tarybos administracijos direktorių ir atleidžia jį iš pareigų;
 • priima sprendimus dėl kituose įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų regiono plėtros tarybos funkcijų įgyvendinimo;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme kolegijai nustatytas funkcijas.

 

Pagrindinė kolegijos veiklos forma – kolegijos posėdžiai.